بانک جامع اطلاعات
توانمندی های صادراتی استان فارس

سامانه جامع اطلاعات تجاری استان فارس

دکتر محمد صادق حمیدیان

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان فارس

دکتر محمد صادق حمیدیان

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان فارس