بانک جامع اطلاعات
توانمندی های صادراتی استان فارس

سامانه جامع اطلاعات تجاری استان فارس

مهندس حمیدرضا ایزدی

مدیر کل صنعت ، معدن وتجارت فارس

مهندس حمیدرضا ایزدی

مدیر کل صنعت ، معدن وتجارت فارس