بانک جامع اطلاعات
توانمندی های صادراتی استان فارس

سامانه جامع اطلاعات تجاری استان فارس
نام واحد: شیراز سنگ
آدرس: فارس. بختگان. انتهای خ امام خمینی. کارگاه خداترس
زمینه فعالیت: تراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی
تلفن تماس:
مدیریت: محمد علی خداترس
اطلاعات بیشتر