بانک جامع اطلاعات
توانمندی های صادراتی استان فارس

سامانه جامع اطلاعات تجاری استان فارس

صادرکنندگان نمونه


1- سردخانه و مواد غذایی آریا سام
مدیریت: جعفر حسین زاده
2- سپیدان عصاره جنوب
مدیریت: میثم شکری پور
3- شرکت تعاونی بیتاتین استهبان
مدیریت: عباس رضازاده
4- پتروشیمی فارس
مدیریت: -
5- آریا سام
مدیریت: -